Page 10 - EY-VG_Aralık_2021_v3
P. 10

2- 21/6/2018 ila 23/5/2019 tarihleri (bu tarihler dahil)  c) Başvurunun yapıldığı takvim yılından geriye dönük üç takvim
      arasında beyannamesi tescil edilmiş olan ve ekinde  yılı boyunca her yıl ayrı ayrı değerlendirilmek üzere ihracat
      menşeini tevsik eden menşe ispat belgesi bulunmadığı halde  beyannamesi kapsamı eşyanın taşınmasına yönelik olarak
      2018/11973 sayılı BKK kapsamında ABD menşeli bazı  TIR karnesi dahil en az 5.500 transit beyanında rejim hak
      eşyaya uygulanan EMY’nin ödenmediği, eksik ödendiği veya  sahibi olması veya en az 500 transit beyanında taşıyıcı
      teminata bağlanmadığı tespit edilen eşyanın;     sıfatını taşıyor olması, (YYS sahibi firmalar için dörtte biri
                                 nispetinde)
     • Eki belgelerinde menşe ülkesinin yazılı olması
                                d) Başvurunun yapıldığı takvim yılından geriye dönük üç
                                 takvim yılı boyunca her yıl ayrı ayrı değerlendirilmek üzere
     veya
                                 işlem gören tüm beyanname sayısının %0,5’ini aşan sayıda
                                 vergi kaybına neden olan gümrük mevzuatı ihlali nedeniyle
     • 31/5/2022 tarihine kadar eşyanın ihracatçısı tarafından  ceza uygulanmamış olması ve gümrük mevzuatının ihlali
      düzenlenmiş aşağıdaki ifadeyi içeren belgenin ibraz edilmesi
                                 nedeniyle %2’sini aşan sayıda birinci fıkrası hariç Gümrük
                                 Kanunu’nun 241’inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası
     hallerinde ayrıca bir menşe tevsiki aranmayacaktır.
                                 uygulanmamış olması,
     “Aşağıda imzası bulunan ben, ….. tarihli ….. sayılı faturada  e) Başvuru formunda belirtilen asgari şartlara haiz en az bir
     belirtilen ….. tanımlı eşyanın ….. menşeli olduğunu ve üreticisinin  tesise sahip olması,
     ….. ülkede yerleşik ….. firması olduğunu beyan ederim.  f) Avrupa Akreditasyon Birliğinin karşılıklı tanıma
     İstenildiğinde, ilgili kamu otoritesine bu beyanı destekleyecek  anlaşmalarına imza atmış akreditasyon kurumları
     tüm kanıtları sağlamayı taahhüt ederim. / I, the undersigned,  tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme
     declare that the goods named as ….. listed in this invoice …..  kuruluşlarınca düzenlenecek ve akreditasyon kurumunun
     (date and number) originate in ….. and produced by ….. (name  markasını taşıyan geçerli ISO 9001 ve ISO 27001
     of the firm) in ….. (name of country). I undertake to make  sertifikalarına sahip olunması,
     available to the related public authorities any further supporting
     documents they require.”               g) Gümrük idaresinin etkin kontroller gerçekleştirebilmesi için
                                 asgari olarak başvuru formunda belirtilen niteliklere uygun
     Söz konusu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. kayıtların güvenilir ve izlenebilir şekilde tutulduğu bir lojistik
                                 programını kullanıyor olması,
     3. İzinli Gönderici Yetkisi Usul ve Esaslarına    h) Başvuru sahibinin mali yapısının başvuru yılından önceki üç
      ilişkin Tebliğ yayımlandı.              yıl esas alınmak suretiyle, yeminli mali müşavir tarafından
                                 incelenerek, başvuru formunda belirtilen şekilde olumlu
     Bilindiği üzere 24.09.2021 tarihli Resmî Gazete yayımlanan  görüşle rapora bağlanmış olması (YYS sahibi firmalar
     değişiklik ile Gümrük Yönetmeliği’ne 238/A maddesi eklenerek,  hariç),
     İzinli Gönderici yetkisi transit rejimi hükümlerine dahil edilmişti.
                                i) Gümrük mevzuatı uyarınca kesinleşmiş ancak ödenmemiş
                                 herhangi bir vergi ve ceza borcu bulunmaması (YYS sahibi
     Bu defa, 06.11.2021 tarihinde yayımlanan Tebliğ ile transit  firmalar hariç),
     işlemleri kapsamında izinli gönderici yetkisi başvurusunda
     aranacak koşullar, başvurunun yapılması, başvurunun  j) Rejimin gözetim altında tutulabilmek ve kontrollerin
     incelenmesi, yetkinin verilmesi, askıya alınması, iptali, gümrük  gerçekleştirilebilmesi ilgili tesiste gümrük hizmeti
     işlemleri ve diğer hususlara ilişkin uygulanacak usul ve esasları  verilmesinin gümrük idaresi üzerinde büyük bir idari yük
     belirlenmiştir.                    getirmeyecek olması.
                               • İzinli gönderici yetkisi askıya alınmadığı veya iptal edilmediği
     Bu tebliğe göre;                   sürece geçerli olacaktır.

     • Ön Başvuru Ek-1/A’da yer alan ön başvuru formuyla bölge  • Yenileme başvurusu yetkilendirmenin yapıldığı takvim yılını
      müdürlüğüne, başvuru ise Ek-1/B’de yer alan başvuru  izleyen her üç yılın son ayında veya Genel Müdürlükçe talep
      formuyla Genel Müdürlüğe yapılır.          edilmesi halinde yapılır.
     • İzinli gönderici yetkisi alabilmek için gerekli koşullar ilgili  • Yenileme başvurusunun yapıldığı tarihte yetki kapsamında
      tebliğin 4. maddesinde sıralanmıştır:        bulunan tesislere ilişkin yapılan yerinde incelemenin
                                üzerinden bir yıldan daha az bir süre geçmiş olması
      a) Sahip olunan kapsamlı teminat izni ile ilişkili teminat  durumunda yenileme başvuru kapsamında bu tesislerde
       mektubunun, Türkiye’de yerleşik bir kefil kuruluştan alınmış  yerinde inceleme yapılmayabilir.
       olması şartıyla kapsamlı teminat kullanma veya teminattan
       vazgeçme iznine sahip olması,          • Yerinde inceleme sonucunda Ek-1/C’de yer alan yerinde
                                inceleme değerlendirme formu düzenlenir, gerekli şartların
      b) Yönetim kurulu üyeleri ile şirket sermayesinin %10 veya  sağlandığının anlaşılması halinde başvuru sahibi adına Ek-
       daha fazlasına sahip gerçek kişiler hakkında başvuru  2/A’da yer alan izinli gönderici yetki numarası ve Ek-2/B’de
       formunda belirtilen suçlarla ilgili kesinleşmiş mahkûmiyet  yer alan izinli gönderici yetki belgesi düzenlenir.
       kararı bulunmaması,
                               Söz konusu Tebliğ 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecektir.
   10                         Aralık 2021
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15