Page 11 - EY-VG_Aralık_2021_v3
P. 11

4. Covid-19 nedeniyle Dahilde İşleme Rejiminde     olan durumlar haricinde kesinleşmiş olan kararlara
     ilave süre verilecek.                  ilişkin olarak Yönetmelik’in geçici 16/4’üncü maddesi
                                 kapsamındaki yükümlü başvuruları kabul edilmeyecektir.
     05.11.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile
     Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin (İhracat: 2006/12) geçici  6. Distribütörler Haricindeki İthalatçılar
     36’ncı maddesine fıkra eklenmiştir.         Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında
                               Kıymet Tespiti Hakkında Genelge yayımlandı.
     Yapılan değişiklik uyarınca;
                               Distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen
     05.11.2021 tarihinden önce düzenlenmiş ihracat taahhüt  araç ithalatında kıymet tespiti konusunda güçlükler yaşanması
     hesabı henüz kapatılmamış DİİB/Dİİ ile ihracat taahhüt hesabı  ve tereddütlerin oluşması nedeniyle 4458 sayılı Gümrük
     müeyyideli olarak kapatılmış ancak müeyyidesi kısmen de olsa  Kanunu’nun 11’inci maddesi amir hükmü muvacehesinde,
     tahsil edilmemiş olan DİİB/Dİİ ne, 31/12/2021 tarihine kadar  distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen
     (bu tarih dahil) Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu  araç ithalatlarında aşağıdaki hususlar çerçevesinde işlem
     müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren iki ayı geçmemek  yapılması gerektiği bildirilmiştir:
     üzere ilave süre verilecektir.
                                1. İthale konu aracın distribütör sıfatıyla ithal edilip edilmediği,
     Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.    ithalatçıdan temin edilecek sözleşmeler incelenerek tespit
                                 edilecektir.
     5. Gümrük Yönetmeliği’nin geçici 16/3. ve      2. Beyan edilen gümrük kıymetinin gerçeklik veya doğruluğu
     16/4. maddelerinin uygulanması hakkında yazı      konusunda makul şüphe oluşması halinde, kıymet tespit
     yayımlandı.                      yöntemleri ile kıymet araştırması ve incelemesine ilişkin
                                 olarak Gümrük Kanunu ve Ticaret Bakanlığınca yapılan
                                 ikincil düzenlemeler uyarınca, beyan sahibinden, gümrük
     5 Kasım 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan Yönetmelik  idaresince belirlenecek ilave ispatlayıcı bilgi ve belgeler
     ile Gümrük Yönetmeliği’nin (“Yönetmelik”) geçici 16/3.  istenilerek işlem yapılacaktır.
     maddesinde değişiklik yapılmış ve aynı maddeye 4. fıkra
     eklenmiş idi. Söz konusu düzenleme detaylarına 05/11/2021  3. İthale konu aracın distribütörünün bulunması halinde,
     tarih ve 59 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.   gümrük kıymetinin tespitinde, distribütörden temin edilen
                                 kıymet bilgisi, gümrük kıymeti ile ilgili mevzuat hükümleri
                                 çerçevesinde veri olarak dikkate alınacaktır.
     Bu defa, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün (“GGM”) 69007821
     sayılı yazısında, söz konusu değişikliklerin uygulanmasına  4. İthale konu araca ait, ihraç ülkesi gümrük idaresi tarafından
     yönelik açıklamalarda bulunulmuştur:          düzenlenen ihracat beyannamesinin ve aracın ilk satışında
                                 üreticisi tarafından düzenlenen faturanın onaylı örneği
     • Yönetmeliğin geçici 16/3’üncü maddesi kapsamında  beyannameye eklenecek ve gümrük idarelerince bu husus
      05.11.2021 tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan  kontrol edilecek, söz konusu belgelerin eklenmediği
      eşya için işlemlerin GGM’nin 22.03.2021 tarih ve 62420403  beyannamelerin muayene ve/veya kontrol işlemleri
      sayılı yazısı çerçevesinde 31.12.2021 tarihine kadar  tamamlanmayacaktır.
      tamamlanması gerekmektedir. Söz konusu yazı detaylarına  5. Data Kartı (Teknik Evsaf Kartı) olan markalar için bu kart
      31/03/2021 ve 15 sayılı Sirkülerimizde yer verilmiştir. beyannameye eklenecektir.
     • 21.06.2018 ila 23.05.2019 tarihleri (bu tarihler dahil)  6. Beyannameye eklenen faturaların, Gümrük Yönetmeliği’nin
      arasında tescil edilmiş olan beyannameler için Yönetmelik’in  “Fatura” başlıklı 115’inci maddesinde belirtilen hususlara
      geçici 16/4’üncü maddesi kapsamında değerlendirilmek üzere  uygun olup olmadığı ile söz konusu faturalarda, araç
      mezkûr maddede bahsi geçen bilgi ve belgeler ile gümrük  üstünde bulunan ilave donanım ve aksesuar bilgileri ile
      idaresine yazılı olarak başvuruda bulunulması halinde; bunların kıymetlerinin yer alıp almadığı kontrol edilecektir.

      1. Ek tahakkuk ve ceza kararı henüz düzenlenmemişse, EMY  7. Eşyanın muayene ve/veya kontrolü yapılırken, araç üzerinde
       için ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmemesi,   standart ve/veya ilave hangi donanım ve aksesuarların
                                 bulunduğu, bunların kıymetleri, standart donanım
      2. Ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlenmiş ve;    kapsamında bulunup bulunmadığı, bulunmakta ise faturada

      a) Henüz tebliğ edilmemişse,            ayrıca belirtilip belirtilmediği özellikle incelenecektir.
                                8. Beyan edilen gümrük kıymeti ve/veya araçta bulunan
      b) Tebliğ edilmiş ancak itiraz süresi henüz dolmamışsa, donanım ve aksesuarların tespiti için her hâlükârda, ilgili
      c) Uzlaşma başvurusu yapılmışsa,          markanın Türkiye distribütöründen aracın şasi numarası
                                 esas alınarak, taşıdığı donanım ve aksesuarlar ile kıymeti
      d) İdari itiraz yoluna başvurulmuş ancak henüz bir cevap  konusunda bilgi istenilecek; distribütörün bulunmaması
       verilmemişse,
                                 halinde üniversitelerin ilgili bölümlerinden aracın aksesuar
      e) İdari itiraz yoluna başvurulmuş, itiraz reddedilmiş ancak  ve donanımları ile ilgili teknik rapor istenilecektir.
       dava açma süresi henüz dolmamışsa,        9. Yurt dışı araştırmasına gidilmesine ihtiyaç duyulması

      f) İdari itiraz yolu kullanılmış ve süresi içinde dava açılmış  durumunda, ihracatçı ülkeden cevap alınabilmesini teminen,
       olmakla birlikte davası derdest ise, kesinleşmemiş söz  talep yazısında, yurt dışı araştırmasına ihtiyaç duyulma
       konusu alacaklar için ek tahakkuk ve ceza kararının iptal  nedenleri maddeler halinde açık ve anlaşılır şekilde
       edilmesi şeklinde işlem yapılacak olup yukarıda belirtilmiş  belirtilecektir.

 Aralık 2021                      Aralık 2021                       11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16