Page 12 - EY-VG_Aralık_2021_v3
P. 12

7. Üçüncü bir ülkede düzenlenen fatura
     ve GTS kapsamında tercihli tarifeden
     faydalanabilecektir.
     Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bir yazıda,
     Form A Menşe Belgelerinin 1 no.lu kutusunda belirtilen ihracatçı
     ile gümrük beyannamesinde kayıtlı ihracatçının farklı ülkelerde
     mukim firmalar olduğu durumlarda, mezkûr belgelere istinaden
     tercihli tarifeden yararlanılmasının mümkün bulunmadığı
     belirtilmişti.

     Bununla birlikte, konuya ilişkin tereddüdün devam etmesi
     üzerine, anılan Müdürlük tarafından yeni bir yazı yayımlanmış
     olup yazıda özetle;

     • Konuya ilişkin Avrupa Komisyonun nezdinde girişimlerde
      bulunulduğu,
     • Komisyondan alınan yanıtta, gümrük idaresine ibraz edilen
      faturanın üçüncü bir ülkede düzenlenmiş olmasının, bu
      fatura ile eşya arasında bir ilinti kurulabilmesiyle sorun teşkil
      etmeyeceğinin bildirildiği,
     • Bu çerçevede, GTS kapsamında geçerli bir menşe ispat belgesi
      ibraz edilen eşya için faturanın üçüncü ülkede bir firma
      tarafından düzenlendiği durumda, idarece her bir işlem esas
      alınarak değerlendirme sonucunda, mezkûr fatura ile eşya
      arasında ilinti kurulabilmesi şartıyla eşyanın tercihli tarifeden
      yararlandırılması gerektiği

     ifade edilmiştir.
   12                         Aralık 2021                                                      Aralık 2021
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17