Page 13 - EY-VG_Aralık_2021_v3
P. 13

Çalışma Hayatında Gündem
      Dr. Hakkı Demirci
                    A. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı

                    Esas Numarası: 2018/757,
                    Karar Numarası: 2021/488
                    Karar Tarihi: 15.04.2021

                    “Bildirim öneli içinde işveren iş arama iznini kullandırmak zorundadır”.
                    Özet: Gerçekten de İş Kanunu’ndaki amir hükme göre iş arama izninden yararlanma işçinin
                    isteği koşuluna bağlı tutulmamıştır. Talep bulunmasa da işçiye iş arama izni verilmesi
                    zorunlu olup işveren bu konuda bir taktir hakkına sahip değildir. Somut olayda olduğu gibi
                    davalı işveren tarafından iş arama izninin kullanılması için yapılan bildirimler de işvereni
                    bu yükümlülükten kurtarmaz. İşverenin izin verildiğini belirttiği gün ve saatlerde çalışılmak
                    istenmesi durumunda işçiye iş verilmemesi gerekir. Ayrıca davacı işçi bildirimlere yaptığı
                    itirazında feshin yasaya ve işyeri uygulamasına aykırı olduğunu belirtmiş olup iş arama iznini
                    kullanmak istemediği yönünde bir beyan veya bir itiraz ileri sürmemiştir. Bu nedenle iznin
                    kullandırılması gerekirken çalıştırılan davacıya izin kullanmaksızın alacağı ücrete ilaveten
                    çalıştırıldığı sürenin ücreti de yüzde yüz zamlı ödenmelidir. Bu nedenle emredici düzenleme
                    gereği iznin kullandırılmasının zorunlu olduğunun kabulü ile alacağın hüküm altına alınması
                    gerektiğini karara bağlayan direnme kararında bir isabetsizlik bulunmamaktadır.
                    1. Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda,
                     Diyarbakır 1. İş Mahkemesi tarafından verilen davanın kabulüne ilişkin kararın davalı vekili
                     tarafından temyiz edilmesi üzerine Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesi tarafından
                     yapılan inceleme sonunda bozulmuş, Mahkemece Özel Daire bozma kararına karşı
                     direnilmiştir.

                    2. Direnme kararı davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

                    3. Hukuk Genel Kurulunca dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
                    I. Yargılama süreci

                    Davacı istemi

                    4. Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin uzun süreden beri davalı şirket bünyesinde
                    çalıştığını, işveren tarafından tebliğ edilen 25.08.2012 tarihli bildirimde müvekkilinin
                    55 yaşını doldurması nedeniyle Toplu İş Sözleşmesi'nin (TİS) 13/A-1. maddesi gereğince
                    25.01.2013 tarihi itibariyle emekliye ayrılmasının kararlaştırıldığını, 22 haftalık ihbar öneli
                    kullanabileceğinin bildirildiğini ve iş sözleşmesinin de 26.01.2013 tarihinde feshedildiğini,
                    TİS’nin 12/C maddesi uyarınca kıdemi 5 yıldan fazla olan işçinin ihbar önelinin 22 hafta
                    olduğu ve ihbar öneli içerisinde işverenin her gün günde 4 saat iş arama izni vermek
                    mecburiyetinde olduğunun düzenlendiği, iş arama izni kullandırılmayıp çalıştırılan ve fiilen
                    işine son verilen müvekkiline iş arama izinlerine ilişkin ücretin %100 zamlı olarak ödenmesi
                    gerektiğini ileri sürerek iş arama izni alacağının faiziyle davalıdan tahsilini talep etmiştir.
                    Davalı cevabı

                    5. Davalı vekili cevap dilekçesinde; müvekkili şirket tarafından 29.06.2012 tarihli yazı
                    ile davacının 2012 yılı içinde 55 yaşını doldurmuş olduğundan TİS’nin 13/A-1. maddesi
                    gereğince ve objektif olarak uygulanan işyeri uygulaması kapsamında ayrıca emekliliğe
                    hak kazanılmadığına ilişkin resmî bir yazı getirilmediği taktirde 25.01.2013 tarihinden
                    itibaren geçerli olmak üzere emekliye ayrılmasının kararlaştırıldığının davacıya 05.07.2012


 Aralık 2021                      Aralık 2021                       13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18