Page 14 - EY-VG_Aralık_2021_v3
P. 14

tarihinde tebliğ edildiğini, ayrıca davacının yazılı bir bildirimde  Özel daire bozma kararı
     bulunmaması durumunda 25.08.2012 tarihine kadar yıllık
     iznini, 25.08.2012-25.01.2013 tarihleri arasında 22 haftalık  7. Diyarbakır 1. İş Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına
     ihbar önelini kullanacağı, TİS’nin 12/C fıkrası gereğince ihbar  karşı süresi içinde davalı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
     süresini toplu olarak kullanmayı yazılı olarak bildirmediği  8. Yargıtay (Kapatılan) 22. Hukuk Dairesinin 25.04.2017
     taktirde ihbar öneli müddetince günde 4 saat çalışacağı, toplu  tarihli ve 2017/18642 E., 2017/9418 K. sayılı kararı ile; “…
     olarak kullanmayı bildirdiği durumda 25.08.2012-09.11.2012  Davacının uyuşmazlık konusu olan ihbar süresince, davacıya
     tarihleri arasında 1. ihbar süresini (tam gün çalışarak),  kullanması yönünde ihtarlar yapılmış ise de; davacının bu süre
     10.11.2012-25.01.2013 tarihleri arasında 2. ihbar süresini  zarfında davalı işyerinde tam gün mesai ile çalıştığı uyuşmazlık
     (iş arama iznini) kullanacağının davacıya bildirildiği, davacının  dışındadır.
     bu bildirime istinaden 05.07.2012 tarihli yazılı beyanında 55
     yaşın Kanunda belirtilen iş sözleşmesinin feshi için geçerli ya  4857 sayılı Kanun'un 27. maddesinde; işçiyi fesihten sonraki
     da haklı sebeplerden olmadığını, bildirimde belirtilen toplu iş  hayata hazırlamak için, işverenin işçiye, yeni iş arama izni
     arama izni ile ilgili bir talebi bulunmadığını belirttiği, davacının  vermesi zorunlu tutulmuştur. Bildirim süresi sonunda işten
     fesih bildirimine itirazı üzerine müvekkili tarafından 01.11.2012  ayrılacağını bilen işçi, iş arama izni ile çeşitli girişimlerde
     tarihli yazı ile davacıya haklarının tekrardan hatırlatıldığını ve  bulunabilecektir. Bunun yanında davacının bu iznini sadece toplu
     halen iznini toplu olarak kullanabilme olanağının bulunduğunun  kullanmak isteği için talep etme şartı getirmişken, her gün için
     belirtildiğini, yazıda TİS’nin 13/A-1. maddesi gereğince  ayrı ayrı kullanılması halinde davalıya sorumluluk yüklenmiştir.
     ve objektif bir şekilde ve genel olarak gerçekleştirilen  Davalı işverenin bu madde kapsamında davacıya işten
     uygulamaya göre 25.01.2013 tarihinde emekliye ayrılmasının  çıkarılacağına dair ihtarda ve ayrıca yapılan izne dair hatırlatma
     kararlaştırıldığını, ihbar sürelerindeki iş arama izni kullanımı  içerikli ihtar ile iş arama iznini seçenekli olarak kullanabileceğini,
     konusunda tercihli sürelerin tarafına bildirildiği, bugüne kadar iş  ihbar süreleri ile açık tarihleri de içerecek şekilde bildirmiştir.
     arama izni konusunda herhangi bir yazılı talepte bulunmadığını,
     ihbar süresindeki iş arama izinlerinin davacı tarafından  Yasal düzenlemenin tümüne bakıldığında; maddede geçtiği
     kullanılması gerektiği, yazının 3. maddesinin (b) bendinde  şekli ile açık amacı işten ayrılacak olan işçiye “yeni iş bulması
     yer alan 2. ihbar süresinin 10.11.2012 tarihinde başlayacağı için” iş aramasını sağlamaktır. İş arama izni dinlenme hakkı
     nı,10.11.2012-25.01.2013 tarihleri arasında iş arama iznini  değildir. İşveren bu doğrultuda yükümlülüğünü yerine
     toplu olarak kullanabileceğinin ihtar edildiğini, bu bildirime  getirmişken; davacı işçi ise bu hakkını izni kullanmayacağını
     de davacının fesih işleminin hukuki olarak geçerli olmadığını  bildirerek, eylemli olarak da çalışarak, kendi serbest iradesiyle
     daha önceki yazılı itirazını tekrar ettiğini beyanla 06.11.2012  bu hakkını kullanmama yönünde tercihte bulunmuştur. Söz
     tarihinde itiraz ettiğini, müvekkili işveren tarafından usulüne  konusu izin kullanma hakkı davacının kendisinin, üzerinde
     uygun bir fesih gerçekleştirildiği gibi iş arama izni kullanması  serbestçe tasarruf edebileceği bir haktır. Kendisine işveren
     konusunda işçiye bildirimde bulunulduğu ve izin verme  tarafından verilen ihtar ve ayrıca hatırlatmalara rağmen bu
     yükümlülüğünü yerine getirdiğini, davacıya bu konuda seçimlik  hakkını kullanmayıp daha sonra, bu yöndeki talebi, iş akdi artık
     hakların sunulduğu ve kendisine iki kez bildirimde bulunulduğu  fiili olarak da sonlandıktan sonra iş arama izninin amacına göre
     ancak davacının bu konuda beyanının bulunmadığını, talebi  artık iyi niyetli bir talep olmayacaktır. Bu doğrultuda işverenin
     bulunmadığı hâlde kendisine günde 4 saat çalışacağının  iş arama iznini kullandırmadığının kabulü doğru olmamıştır.
     belirtildiğini, bu noktada müvekkilinin kanuni yükümlülüklerini  Davanın reddine karar vermek gerekirken kabulüne karar
     yerine getirerek işçiye yeni iş arama iznini TİS’ye uygun olarak  verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirir…” gerekçesiyle hükmün
     sağladığını, iş arama iznini kullanıp kullanmama hakkına işçinin  bozulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.
     sahip olduğu işverenin sorumluluğunun bu izni sağlamakla  Direnme kararı
     sınırlı olduğu, bununla birlikte işçinin bu hakkını kötüye
     kullanarak işverenin yazılı bildirimlerini yanıtsız bıraktığını, bu  9. Diyarbakır 1. İş Mahkemesinin 21.12.2017 tarihli ve
     durumun işverence iş arama izninin verilmediğini değil, işçinin  2017/596 E., 2017/680 K. sayılı kararı ile; yasal düzenleme
     iş arama iznini kendi iradesiyle kullanmadığını gösterdiğini,  gereğince bildirim süreleri içinde işveren işçiye iş arama iznini
     davacının 2. bildirime karşı itirazında izninin kullandırılmadığına  vermek zorunda olup, işçinin bu süre içerisinde çalışmadığı
     ilişkin beyanda bulunmadığını ayrıca talep edilen alacağın  hâlde ücrete hak kazanacağı, davacıya iş arama izninin
     zamanaşımına uğradığını belirterek davanın reddini  kullandırılmadığının ispatlandığı, davacı tarafından yapılan
     savunmuştur.                    feshe itiraz edilmiş ise de bu itirazdan iş arama iznini kullanmak
                               istemediği sonucunun çıkarılamayacağı, bu sonuca varılsa
     Mahkeme kararı                   dahi 4857 sayılı İş Kanunu’nun 27. maddesine göre iş arama
     6. Diyarbakır 1. İş Mahkemesinin 20.11.2015 tarihli ve  izninde işçi çalıştırılır ise çalıştığı sürenin ücretinin zamlı
     2015/428 E., 2015/1499 K. sayılı kararı ile; iş sözleşmesinin  ödeneceğinin düzenlendiği, zamlı ücret ödendiğinin ise davalı
     feshedileceğinin bildirildiği tarih itibariyle 22 haftalık ihbar  işveren tarafından ispatlanamadığı gerekçesiyle direnme kararı
     süresinin 28.08.2012 tarihinden başlatılması gerektiği, raporun  verilmiştir.
     dosya kapsamına uygun denetime açık olduğu, delillerin  Direnme kararının temyizi
     değerlendirilmesi sonucunda mahkemenin emsal nitelikteki
     dosyaları da dikkate alındığında davacının bilirkişi tarafından  10. Direnme kararı süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz
     hesaplanan iş arama izni alacağına hak kazandığı gerekçesiyle  edilmiştir.
     davanın kabulüne karar verilmiştir.

   14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19