Page 3 - EY-VG_Aralık_2021_v3
P. 3

Aynı madde ile ayrıca işletme hesabına göre defter tutan  5 bin lirayı aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları içinse
     mükelleflerin de bu uygulamadan yararlanması sağlanıyor. Buna  VUK 376. maddede yer alan yüzde 50’lik indirim oranı yüzde
     göre söz konusu mükellefler şüpheli alacaklarını defterlerinin  75’e çıkarıldı. Yani kesilen 5 bin liradan az usulsüzlük ve özel
     gider kısmına ve bunlardan sonradan tahsil edilen miktarları  usulsüzlük cezalarını 30 gün içinde VUK 376’dan yararlanarak
     ise tahsil edildikleri dönemde defterlerinin gelir kısmına, hangi  ödemek isteyen mükellefler cezanın sadece yüzde 25’ini
     alacaklara ait olduğunu gösterecek şekilde kaydedecekler.  ödeyecekler.


     Günlük amortisman                  Vergi incelemeleri

     Kıst amortismana tabi binek otomobiller hariç olmak üzere,  Vergi incelemelerinin mükellefin işyerinde yapılması esası vardı.
     işletme aktifine yeni kaydedilecek amortismana tabi iktisadi  İş yerinin inceleme yapmaya müsait olmaması durumunda
     kıymetler için mükelleflere, günlük esasa göre amortisman  incelemenin dairede de yapılabileceği belirtiliyordu. Yeni
     ayrılabilme imkânı tanınıyor. Bu durumda gün olarak faydalı  yasayla, genel kural olarak incelemenin dairede yapılması
     ömür süresi, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yıl olarak tespit ve  esasına geçildi. Ancak mükellef ve vergi sorumlusunun talep
     ilan edilen faydalı ömür sürelerinin 365 ile çarpılması suretiyle  etmesi ve iş yerinin müsait olması halinde inceleme iş yerinde
     hesaplanacak.                    de yapılabilecek.

     Amortisman süresi uzatılabiliyor          Vergi incelemeleriyle ilgili bir başka düzenleme de incelemeye
                               başlama tutanağının kaldırılmasıdır. Önceki uygulamada
     Amortisman süreleri Hazine ve Maliye Bakanlığının 333 sıra  incelemeye başlanmadan önce inceleme elemanı tarafından
     numaralı VUK Tebliği ile belirlenmiş durumda. Yeni yasayla  hazırlanan incelemeye başlama tutanağı karşılıklı olarak imza
     mükelleflere bu tebliğdeki faydalı ömür süresinin 2 katını ve 50  altına alınıyordu. Onun yerine, incelemenin konusunu içeren
     yılı aşmamak, her yıl için aynı nispet uygulanması şartıyla, daha  bir yazının mükellefe tebliğ edilmesiyle vergi incelemesinin
     uzun faydalı ömürler dikkate alınarak amortisman sürelerini  başladığı kabul edilecek. Bu düzenlemeler 2022’nin Temmuz
     uzatabilme hakkı tanınıyor.             başından itibaren uygulanacak.
     Mükellefler bu tercihlerini iktisadi kıymetin envantere alındığı  YMM rapor ibrazında ek süre ve ceza
     geçici vergi dönemi sonu itibarıyla kullanacaklar. Bu şekilde  uygulaması
     belirlenen amortisman süresi ve oranı izleyen dönemlerde
     değiştirilemeyecek.                 Yararlanılması yeminli mali müşavirlerce düzenlenmiş tasdik
                               raporu ibrazı şartına bağlanmış bazı konular var. Örneğin
     Pişmanlık                      kurumlarca gayrimenkul satış kazancına ilişkin istisnadan
                               yararlanılabilmesi için (tam tasdik sözleşmesi yoksa) konuya
     Pişmanlık uygulamasını kısaca, vergi ziyaı cezasını gerektiren  ilişkin yeminli mali müşavir (YMM) tasdik raporunun ibraz
     fiilleri işleyen mükelleflerin kanuna aykırı hareketlerini ilgili  edilmesi gerekiyor. Süresinde bu raporun ibraz edilmemesi
     makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber vermesi olarak  durumunda tasdike konu haktan yararlanılamıyordu.
     tanımlayabiliriz. Bu konudaki talebin kabul edilmesi durumunda
     pişmanlık talebinde bulunan mükellefe vergi ziyaı cezası  Bu konuyla ilgili iki değişiklik söz konusu. İlki, zamanında söz
     kesilmiyor.                     konusu raporların ibraz edilmemesi durumunda mükellef adına
                               özel usulsüzlük cezası kesilmesi. Bu ceza, 50 bin liradan az
     Şartlardan en önemlisi de dilekçe verilmeden önce mükellef  ve 500 bin liradan fazla olmamak üzere, yararlanılması tasdik
     nezdinde herhangi bir vergi incelemesine başlanmamış olması  raporunun ibrazı şartına bağlanan tutarın yüzde 5'i nispetinde
     veya olayın takdir komisyonuna intikal ettirilmemiş olmasıydı.  kesilecek.
     Bu hüküm kapsamında herhangi bir vergi türünden incelemeye
     alınmış olan mükellef, diğer vergi türleri için de pişmanlık  Ayrıca tasdik raporunun zamanında ibraz edilmemesi
     hükümlerinden yararlanamıyordu.           durumunda mükellefe ek süre verilmesi de yeni yasayla getirilen
                               bir diğer düzenleme. Ek süre 60 gün olacak ve tasdik raporu bu
     Yeni yasayla devam etmekte olan vergi incelemesinin ilgili  süre içinde de ibraz edilmezse mükellefler tasdike konu haktan
     olduğu vergi türünden farklı vergi türü için pişmanlıkla  yararlanamayacaklar.
     beyanname verilebilmesine olanak sağlanıyor. Buna göre
     örneğin; özel tüketim vergisi yönünden incelenmekte olan bir
     mükellef, kurumlar vergisi ile ilgili pişmanlık talepli beyanname  Bu yazı Ekonomist dergisinin 28 Kasım 2021 tarihli 2021/24.
     verebilecek. Başka bir deyişle mükellefin özel tüketim vergisi  sayısında yayınlanmıştır.
     açısından incelemede olması kurumlar vergisi açısından
     pişmanlık hükümlerinden yararlanmasını engellemeyecek.

     Usulsüzlük cezaları
                               Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel
     Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları uzlaşma kapsamına  görüşünü yansıtmaktadır. Makaledeki bilgi ve açıklamalardan dolayı
     girmiyordu. Yeni yasayla 5 bin lirayı aşan usulsüzlük ve özel  EY ve/veya Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.’ye sorumluluk
                               iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla
     usulsüzlük cezaları uzlaşma kapsamına alındı. Ceza tutarının  yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama
     tespitinde cezayı gerektiren fiil bazında kesilmiş olan toplam  yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını
     ceza tutarı dikkate alınacak.            tavsiye ederiz.
                            Aralık 2021                       3
   1   2   3   4   5   6   7   8