Page 4 - EY-VG_Aralık_2021_v3
P. 4

Vergide Gündem
      M. Akif Tunç
      Özge Kamci


                      Toplu ve anonim ülke bazlı raporlama
                      istatistiklerinde sınırlamalar


                      Ülke bazlı raporlama (CbCR), OECD/G20’nin Matrah Aşındırma ve Kâr Aktarımı
                      (BEPS) Projesi'nin 13. Eylem Planı ile transfer fiyatlandırması alanında yeni bir
                      raporlama sistemi olarak ortaya çıkmıştır. 13. Eylem Planı kapsamında, gelirleri 750
                      milyon Euro'nun üzerinde olan çok uluslu işletme (ÇUİ) gruplarının, yıllık olarak vergi
                      otoritelerine CbCR’ı teslim etmesi gerekmektedir.

                      CbCR’ın temel amacı, transfer fiyatlandırması ve diğer BEPS ile ilgili risklerin üst
                      düzey tespiti ve değerlendirilmesinde vergi idarelerini desteklemektir. Üst düzey risk
                      değerlendirmesine yardımcı olmanın yanı sıra, toplanan veriler, BEPS davranışının
                      ekonomik ve istatistiksel analizini desteklemede de önemli bir rol oynayabilir.


                      2015 yılında, üyeler arasında CBCR'ın halka açık hale getirilmesi konusunda bir fikir
                      birliği sağlanamamıştır. CbCR’lar hassas bilgilerin gizliliğini korumak için kamuya
                      açık şekilde paylaşılmamaktadır. Bunun yerine, ÇUİ'ler CbCR’ı ilgili ülkelerde teslim
                      etmektedir. Birçok hassas veriye de bu şekilde yaklaşıldığı düşünüldüğünde bu yaklaşım
                      tutarlıdır.
                      BEPS Projesi’nin 11. Eylem Planı kapsamında, yetkililer, ÇUİ'lerin ve BEPS'in
                      devam eden ekonomik ve istatistiksel analizini desteklemek için anonim ve toplu
                      CbCR istatistiklerini düzenli olarak yayınlamayı kabul etmiştir. OECD’nin hazırladığı
                                         1
                      Kurumlar Vergisi İstatistikleri’nin 2021 yılı baskısı , 2017 yılında yaklaşık 6.000 ÇUİ
                      grubu tarafından 38 ülkede teslim edilen CbCR'ları içeren toplu CbCR istatistiklerini
                      yayınlamıştır.

                      Anonim ve toplu CbCR verileri, mevcut veri kaynaklarına kıyasla ÇUİ'ler ve faaliyetleri
                      hakkında önemli yeni bilgiler sağlamaktadır:


                      • CbCR verileri, konsolide finansal tablolar gibi diğer veri kaynaklarında mevcut olandan
                       daha ayrıntılı bilgilerle, ÇUİ'lerin faaliyetleri hakkında küresel bilgi sağlamaktadır.
                      • CbCR verileri, ÇUİ’lerin çalışan sayıları, ilişkili ve ilişkisiz kişi gelirleri, vergi öncesi
                       kar/zararları, tahakkuk eden ve ödenen vergiler, sermaye, geçmiş yıl kar/zararları ve
                       maddi duran varlıkları hakkında bilgileri içermektedir.
                      • Veriler, ilgili ÇUİ'lerin tüm küresel faaliyetlerini içerdiğinden yurt içi ve yurt dışı
                       faaliyetlerinin ayrı ayrı tanımlanmasına olanak tanır.
                      • Ayrıntılı bir coğrafi ayrıştırma sayesinde ÇUİ'lerin yatırım merkezlerindeki ve
                       gelişmekte olan ülkelerdeki faaliyetlerinin analizine olanak tanır.
                      • Bilgiler, işletmenin kurulduğu ülke bazında değil, vergisel açıdan mukim olunan ülke
                       bazında rapor edilmektedir.
                      • CbCR verileri, ÇUİ'lerin farklı yetki alanlarındaki ana ticari faaliyetleri (örn. üretim,
                       satış vb.) hakkında ülkeler arası bilgi sağlamaktadır.


                      OECD, anonim ve toplu CbCR bilgilerini yayınlarken CbCR istatistiklerinin verilerin
                      1 OECD (2021), Corporate Tax Statistics: Third Edition, OECD, Paris,
                       https://www.oecd.org/tax/tax-policy/corporate-tax-statistics-database.htm.
   4                         Aralık 2021
   1   2   3   4   5   6   7   8   9