Page 5 - EY-VG_Aralık_2021_v3
P. 5

kalitesini etkileyen birtakım sınırlamaları olduğunu da  • Kısa vadede, 2016 ve 2017 örnekleri arasındaki
     vurgulamaktadır. CbCR istatistiklerinin tüm kullanıcılarının,  karşılaştırılabilirlik sınırlıdır (örn. gönüllülükten zorunlu
     tanımlanan sınırlamalar ve veri kalitesi sorunlarının ve  dosyalamaya geçiş ve mali yıl kapsamındaki farklılıklar
     bunların CbCR'lar kullanılarak yürütülen analizleri etkileme  nedeniyle). Daha uzun vadede kılavuzda yapılan
     potansiyellerinin farkında olması önemlidir. Bu sınırlamalardan  değişiklikler, kârlar gibi bazı değişkenlerin ele alınma şeklinin
                       2
     bazıları aşağıda başlıklar altında özetlenmiştir :  değişmesine yol açacak ve bu değişkenlerin farklı yıllar için
                                karşılaştırılmasını da sınırlayacaktır.
     Sınırlı bilgi                    • Daha fazla yılı içeren verilerle bile, verileri etkileyen bir dizi
                                başka olay BEPS ile ilgili politikaların etkisinin belirlenmesini
     CbCR istatistikleri, BEPS analizi için faydalı olabilecek bazı  zorlaştırabilir (örn. COVID-19 pandemisi ve ABD'nin 2017
     bilgileri içermemektedir. Örneğin, CbCR ÇUİ'lerin ortaklık  Vergi Kesintileri ve İş Kanunu).
     yapısını veya şirket içi işlemlerin ayrıntılarını göstermemektedir.  • BEPS kriterlerinin uygulanması zaman alır ve bunların etkileri
     Ayrıca veriler maddi olmayan duran varlıklar (örn. patentler,  uygulamadan birkaç yıl sonrasına kadar ortaya çıkmayabilir.
     ticari markalar), borçlar, şirket içi faiz ve royalti ödemeleri veya
     vergi matrahı gibi öğeler hakkında bilgi içermemektedir.
                               Anonim ve toplu CbCR verilerinin yayınlanması, ÇUİ'ler ve
                               küresel faaliyetleri hakkında önemli ve yeni veri kaynağı
     Kapsanan mali yıllar                sağlamaktadır. ÇUİ'ler raporlamalarının tutarlılığını, ülkeler ise
                               veri toplama uygulamalarının tutarlılığını iyileştirdikçe, daha
     Kurumlar Vergisi İstatistikleri'nin ikinci baskısında yayınlanan  fazla ülke veri sağladıkça ve veri toplamanın ilk yıllarıyla ilgili
     2016 yılının anonim ve toplu CbCR verileri, 1 Ocak 2016 ile 1  sorunlar ele alındıkça bu yeni veri kümesinin kapsamının ve
     Temmuz 2016 arasında başlayan mali yıllar için derlenmiştir.  kalitesinin gelecekteki dönemlerde artması beklenmektedir.
     2017 yılı anonim ve toplu CbCR verileri ise 1 Ocak 2017 ile 31
     Aralık 2017 arasında sona eren mali yıla aittir. Sonuç olarak,  Ayrıca, bu veriler BEPS'i ölçmeye ve izlemeye devam etmede ve
     2016 ve 2017 verileri arasındaki karşılaştırılabilirlik sınırlıdır ve  uluslararası vergi gündemini ilerletmede uluslararası topluluğa
     bazı CbCR'lar her iki döneme de dahil edilebilir.  daha fazla yardımcı olmak için gelecek yıllarda CbCR verilerini
                               güçlendirme ihtiyacını da vurgulamaktadır.
     Toplu veriler

     CbCR istatistiklerinin derlenmesinde, vergi mükelleflerinin
     anonimliğinin korunması büyük önem taşımaktadır. Gizliliğin
     sağlanması önemli olmakla birlikte, verilerin ayrıntılarını
     azalttığı ve olası aykırı değerlerin etkilerini gizlediği için
     istatistiklerin toplu olarak sunulması da bir sınırlamadır.

     Vergiden muaf olan gruplar

     Vergiden muaf ÇUİ grupları ve vergiden muaf olan bir ÇUİ
     grubu içindeki kuruluşlar, ilgili ülke tarafından özellikle
     istatistiklerden hariç tutulmadıkları durumlar dışında, genellikle
     CbCR istatistiklerine dahil edilir. Vergiden muaf kuruluşların ve
     ÇUİ gruplarının dahil edilmesi, toplu verilerin analizini etkiler
     çünkü genellikle gelirleri, kârları ve çalışan sayıları bulunurken
     ödenen veya tahakkuk eden vergileri yoktur. Örneğin, fiili
     vergi oranlarının hesaplanmasını içeren herhangi bir analiz,
     ihtiyatla yorumlanmalıdır çünkü vergiden muaf kuruluşların
     dahil edilmesi yapay olarak düşük fiili vergi oranlarının
     hesaplanmasına neden olabilir.

     Bu sınırlamalardan bazıları yayınlanan kılavuzda tekrar ele
     alınmıştır ve sıklıkla karşılaşılan hataların minimize edilmesi
     amacıyla çözüm yolları sunulmuştur. Yukarıda belirtilen
     sınırlamalara ek olarak, OECD’nin yayınladığı toplu ve anonim
     verilerden sonuç çıkarmaya çalışırken dikkatli olunmalıdır:

     • BEPS davranışındaki değişiklikler ve potansiyel eğilimler
      sadece bir yıllık veri ile tespit edilemez.
     2 OECD (2021), Important disclaimer regarding the limitations of
       the Country-by-Country report statistics, OECD, Paris,
       https://www.oecd.org/tax/tax-policy/anonymised-and-aggregated-
       cbcr-statistics-disclaimer.pdf
                            Aralık 2021                       5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10