Page 9 - EY-VG_Aralık_2021_v3
P. 9

Gümrükte Gündem
      Sercan Bahadır
                      Kasım ayı “Gümrükte Gündem”i belirleyen başlıca gelişmeler, Gümrük Yönetmeliği’nin
                      geçici 16/3. maddesinde değişiklik yapılması ve aynı maddeye eklenen 4. fıkra ile
                      eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ve ABD EMY’ye yönelik
                      düzenleme yapılması olmuştur. İlaveten, Kasım ayında, bazı damping düzenlemeleri
                      yapılmış, İzinli Gönderici Yetkisi Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ yayımlanmış, Covid-19
                      nedeniyle Dahilde İşleme Rejiminde ilave süreler verilmiştir.

                      Yukarıda bahsi geçen konulara ilişkin detaylar ile öne çıkan gümrük ve uluslararası
                      ticaret konularını aşağıda bulabilirsiniz.

                      1. Fermuarlar, cam elyafları ve deri taklidi mensucatlarda
                       damping düzenlemeleri yapıldı.

                      30.10.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2021/48, 2021/49 ve 2021/50 sayılı
                      İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler ile bazı ürünlerde damping
                      düzenlemeleri yapılmıştır.

                      • 2021/48 sayılı Tebliğ ile, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5903.20.10.10.00,
                       5903.20.10.90.00, 5903.20.90.10.00 ve 5903.20.90.90.00 GTİP’li “mensucat,
                       poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş – deri taklidi/
                       diğerleri” ürünü ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme
                       ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır.
                      • 2021/49 sayılı Tebliğ ile; Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7019.11.00.00.00,
                       7019.12.00.00.00, 7019.19.10.00.00, 7019.19.90.00.00, 7019.31.00.00.00,
                       7019.90.00.10.00 ve 7019.90.00.30.00 GTİP’li “cam elyafı takviye malzemeleri
                       (boru ve tüplerin izolasyonuna mahsus kokiller ve mahfazalar hariç; taşlama ve
                       kesici disklerde kullanılan delikli disk şeklindeki cam dokuma hariç)” ürünü ithalatına
                       yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme
                       soruşturması açılmıştır.
                      • 2021/50 sayılı Tebliğ ile, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9607.11 tarife pozisyonu
                       altında kayıtlı “Dişleri adi metallerden olanlar” ve 9607.19 tarife pozisyonu
                       altına "Diğerleri" olarak kayıtlı “kayarak işleyen fermuarlar” ürünlerine yönelik
                       yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin olarak nihai gözden geçirme
                       soruşturması açılmıştır.

                      Yukarıdaki eşyaya yönelik meri önlemler soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte
                      kalmaya devam edecektir. Söz konusu Tebliğler yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

                      2. Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ve
                       ABD EMY’ye yönelik düzenleme yapıldı.


                      05.11.2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile Gümrük Yönetmeliği’nin
                      geçici 16. maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır:

                      Buna göre;

                      1- Yönetmelik’in geçici 16/3'üncü maddesindeki sonradan uygun menşe ispat belgesi
                       ibrazına ilişkin süre 31/12/2021 olarak değiştirilmiştir.

                            Aralık 2021                       9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14