Page 2 - EY-VG_Aralık_2021_v3
P. 2

Vergide Gündem
      M. Fatih Köprü
                      Vergi usulde neler değişiyor?


                      Ekim başında Meclis Başkanlığına sunulan yasa teklifi aynı ayın 26’sında Resmî
                      Gazete’de yayımlanmıştı. 7338 numaralı bu yasayla gelir ve kurumlar vergisinde
                      gerçekleştirilen değişikliklere daha önceki yazımızda değinmiştik. Bu yazımızda ise
                      söz konusu yasanın Vergi Usul Kanunu’ndaki (VUK) değişiklikleri içeren önemli bazı
                      hükümleri üzerinde duracağız.

                      Gider pusulası

                      VUK’ta, vergiden muaf esnafa yaptırılan işler veya onlardan satın alınan emtia için gider
                      pusulası düzenlenmesi gerektiğine ilişkin hüküm bulunuyordu. Yeni yasayla bu hükümde
                      1 Kasım’dan itibaren geçerli olmak üzere bazı değişiklikler yapıldı ve gider pusulasının
                      kullanım alanı genişletilerek, mevzuat fiili duruma yaklaştırılmış oldu. Artık sadece
                      vergiden muaf esnaftan değil, VUK kapsamındaki belgeleri düzenleme zorunluluğu
                      bulunmayanlardan alınan mal ve hizmetler için de gider pusulası düzenlenebilecek.


                      İkinci olarak gider pusulasının düzenlenmesine ilişkin hükümden bahsedebiliriz. Eskiden
                      yasada bu belgenin düzenlenmesine ilişkin bir süre sınırı yoktu. Artık malın teslimi veya
                      hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenmesi gerektiği yasaya
                      eklenmiş oldu. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen gider pusulası hiç düzenlenmemiş
                      sayılacak ve tespiti halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek.
                      Üçüncü olarak da gider pusulası yerine kabul edilen belgelere ilişkin düzenlemeden
                      söz edebiliriz. Buna göre, gider pusulasında bulunması gereken bilgileri ihtiva etmek
                      şartıyla, satıcıya yapılan ödemenin banka, ödeme kuruluşu ve PTT tarafından
                      düzenlenen belgeler (dekont, alındı vb.) ile belgelendirilmesi durumunda, bu belgeler
                      gider pusulası yerine kabul edilecek.


                      Aynı şekilde belge düzenleme yükümlülüğü bulunmayan kamu kurum ve kuruluşlarının
                      tabi oldukları diğer ilgili mevzuat dahilinde düzenledikleri belgeler de yine gider
                      pusulasında bulunması gereken bilgileri içermek şartıyla gider pusulası yerine geçecek.
                      Bu hallerde mükellefler tarafından ayrıca gider pusulası düzenlenmeyecek.

                      Şüpheli alacaklar

                      VUK’ta, ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla;

                      • Dava veya icra safhasında bulunan alacaklar ile
                      • Yapılan protestoya veya yazı ile bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu
                       tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek derecede küçük
                       alacaklar,

                      şüpheli alacak sayılmaktaydı.

                      Yeni yasayla yukarıdaki hükümde yer alan dava ve icra takibine değmeyecek derecede
                      küçük alacaklar için üst sınır belirleniyor. Buna göre yapılan protestoya veya yazı ile
                      bir defadan fazla istenilmesine rağmen borçlu tarafından ödenmemiş bulunan 3.000
                      TL’yi aşmayan alacaklar, dava ve icra yoluna gidilmeksizin şüpheli alacak olarak kabul
                      edilebilecek.   2                         Aralık 2021
   1   2   3   4   5   6   7