Page 15 - EY-VG_Aralık_2021_v3
P. 15

II. Uyuşmazlık                   16. İş arama izni işçinin talebi ile toplu olarak kullanılabilir. İşçi
                               toplu izin kullanımını işten ayrılacağı günden önceki günlere
     11. Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen  rastlamak ve işverene bildirmekle yükümlüdür. Aksi hâlde
     uyuşmazlık; ihbar öneli verilerek iş sözleşmesi feshedilen  işveren iş arama iznini her iş günü itibariyle kullandırma
     davacıya işveren tarafından iş arama izni kullanmasının  imkânına sahip olur. İşveren iş süresinin hangi zamanında iş
     önerildiği ve davacının da iş arama iznini kullanmayarak  arama iznini kullandıracağını yönetim hakkına dayanarak taktir
     çalışmaya devam ettiği dikkate alındığında iş arama  eder.
     izni alacağına hak kazanıp kazanamayacağı noktasında
     toplanmaktadır.                   17. Hemen belirtilmelidir ki, işveren tarafından iş arama izninin
                               kullandırılmaması ya da eksik kullandırılması hâlinde işçinin iş
     III. Gerekçe                    sözleşmesini derhal fesih hakkı mevcuttur.
     12. 4857 sayılı İş Kanunu'nun (4857 s. Kanun/İK) işçiye bildirim  18. Ayrıca yeni iş arama izni ihbar öneli içindeki çalışılan günler
     süresi içinde iş arama imkânının tanındığı 27. maddesine göre;  için söz konusu olur. Dolayısıyla hafta tatili, ulusal bayram, genel
     "Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için  tatil günleri gibi çalışılmayan günler için işverenin yeni iş arama
     gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi  izni vermesi ya da bu sürelerde dahil olacak şekilde iş arama
     yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde  izni alacağı hesaplaması söz konusu olmaz (Mollamahmutoğlu/
     iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini  Astarlı /Baysal; s.290).
     birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu
     kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki  19. Nitekim çalışılmayan tatil günleri için iş arama izin ücreti
     günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. hesaplanmaması gerektiği HGK'nin 27.01.2010 tarihli ve
                               2009/9-593 E.,2010/20 K. sayılı kararında da kabul edilmiştir.
     İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o
     süreye ilişkin ücret işçiye ödenir.         20. İşçinin talebi olmaksızın işveren iş arama izni vermek ve
                               kullandırmak zorundadır. İş arama iznine ilişkin düzenlemede
     İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin  işverenin talep koşulundan bahsetmeksizin işçiye iş arama
     izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete  izninin verilmesi gerektiği belirtilerek bu zorunluluk hükme
     ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder." bağlanmıştır. Aksi hâlde işçinin talebi bulunmadığında işverenin
     13. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK) 421.  iş arama izni verme yükümlülüğünün bulunmadığı sonucuna
     maddesinde de iş arama iznine ilişkin İş Kanunu ile paralel  varılır ki bu sonuç Kanun hükmüyle bağdaşmaz. Dolayısıyla
     bir şekilde düzenleme yapılmıştır. İşverenin belirsiz süreli  bu borç bizzat Kanundan kaynaklanmakta olup işçinin
     hizmet sözleşmesinin feshi hâlinde bildirim süresi içinde  işverenden iş arama izin isteğinde bulunması gerekmediği gibi
     işçiye ücretinde bir kesinti olmaksızın günde iki saat iş arama  izin istenmesi hâlinde de işverenin kabul edip etmeme yetkisi
     izni vermekle yükümlü olduğu izin saatleri ve günlerinin  bulunmamaktadır. Maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarında
     belirlenmesinde işyerinin ve işçinin haklı menfaatlerinin göz  düzenlendiği gibi işçinin talebi sadece iznin kullanılma şekli ve
     önünde tutulacağı hükme bağlanmıştır.        zamanı yönünden dikkate alınması gereken bir şarttır.

     14. Süreli fesih yoluyla yapılan fesihte bildirim süresi  21. Yukarıda yapılan anlatımlar ışığında somut olay
     öngörülmesinin nedeni; işçinin bir anda işsiz ve ücretsiz  değerlendirildiğinde; davalı işveren tarafından 29.06.2012
     kalmasını engellemek ve bu süre zarfında yeni bir iş aramasına  tarihli bildirim ile davacıya 55 yaşını doldurduğundan TİS
     fırsat vermek amacına yöneliktir. Bu amacın bir gereği olarak  hükümlerine göre 25.01.2013 tarihi itibariyle emekliye
     da İş Kanunu ve Borçlar Kanunu’nda işçiye yeni iş arama izni  ayrılmasının kararlaştırıldığı, 22 haftalık ihbar önelinin
     hakkı tanınmıştır. İş arama izni, sözleşmenin kim tarafından  bulunduğu, iş arama iznini toplu ya da kısmi olarak hangi
     feshedildiğine bakılmaksızın belirsiz süreli iş sözleşmelerinde  tarihler arasında kullanabileceği de belirtilerek seçenekli
     bildirim öneli içinde kullanılmak üzere işçiye tanınan bir hak  şekilde kullanmasının mümkün olduğunun bildirildiği, bildirimde
     olarak tanımlanabilir. Belirli süreli iş sözleşmelerinde veya  ayrıca toplu kullanmadığı taktirde günde 4 saat çalışacağının
     belirsiz olmakla beraber peşin ücret ödenmek suretiyle fesih  belirtildiği, davacının da iş sözleşmesinin feshinin yasaya, işyeri
     durumunda ya da sözleşmenin işçi tarafından haklı nedenle  uygulamasına aykırı olduğu ve toplu izinle ilgili yazılı ya da sözlü
     feshinde iş arama izni uygulanmaz zira bu hak süreli fesih  bir talebinin bulunmadığını belirterek itirazda bulunduğu, iş
     beyanının bildirim süresine özgü bir hükmü olarak ancak  arama izninin kullanılması gerektiğine ilişkin hatırlatma amaçlı
     bildirim süresinin uygulanmaya başlaması şartıyla doğar  yapılan ikinci ihtara yönelik olarak da daha önceki yazılı itirazını
     (Mollamahmutoğlu, H./ Astarlı, M. / Baysal, U.: İş Hukuku, 4.  tekrarladığını, fesih işleminin hukuki olarak geçerli olmadığını
     Baskı, Ankara 2020, s. 289).            ileri sürdüğü anlaşılmıştır.

     15. Bildirim öneli içinde işveren iş arama iznini kullandırmak  22. Davacının iş arama iznini kullanmadığı ihbar süresince davalı
     zorundadır, işverenin bu yükümlülüğünü azaltacak ya  işyerinde tam gün mesai ile çalıştığı ise sabittir.
     da ortadan kaldıracak sözleşme hükümleri geçersizdir.  23. Gerçekten de İş Kanunu’ndaki amir hükme göre iş arama
     İş Kanunu'nda belirlenen iki saatlik süre de asgari nitelik  izninden yararlanma işçinin isteği koşuluna bağlı tutulmamıştır.
     arz etmekte olup işveren tarafından arttırılabileceği gibi  Talep bulunmasa da işçiye iş arama izni verilmesi zorunlu olup
     sözleşme ile iş arama süresinin daha uzun bir süre olarak  işveren bu konuda bir taktir hakkına sahip değildir. Somut
     kararlaştırılabilmesi mümkündür.          olayda olduğu gibi davalı işveren tarafından iş arama izninin
                               kullanılması için yapılan bildirimler de işvereni bu yükümlülükten

                            Aralık 2021                       15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20